ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Хичээлийн хуваарь II улирал

д/д Хичээлийн нэр

Пүрэв

Бямба

18:00-19:30 19:40-21:10 10:00-11:30 11:40-13:10 13:40-15:10 15:20-16:50
1 Англи хэл    
2 Хүний нөөцийн мэдээллийн систем    
3 Хүний нөөцийн бодлогын шинжилгээ    
4 Ажлын байрны шинжилгээний арга зүй    
5 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ    
6 Хүний нөөцийн төлөвлөлт    

 

Хичээлийн хуваарь I улирал

д/д Хичээлийн нэр

Пүрэв

Бямба

18:00-19:30 19:40-21:10 10:00-11:30 11:40-13:10 13:40-15:10 15:20-16:50
1 Хүний нөөцийн удирдлага    
2 Менежмент байгууллагын онол    
3 Удирдлагын сэтгэл зүй ба байгууллагын зан үйл    
4 Хүний нөөцийн мэдээллийн сан    
5 Хүний нөөцийн бодлогын шинжилгээ    
6 Ажлын байрны шинжилгээний арга зүй    
6 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ    
6 Хүний нөөцийн төлөвлөлт