Сургалт

Дэлхийн жишигт дүйцсэн Үндэсний Хүний Нөөцийн Менежментийн Загварыг хөгжүүлэх

Read More

Зөвлөх үйлчилгээ

Монголын Бизнесийн ба Төрийн болон ТББ-уудын хөгжилд шаардагдаж буй ХН-ийн мэргэжлийн цогц үйлчилгээгээр хангах

Read More

Судалгаа

Бид чаддаг зүйлээ хийсэн шиг хийнэ. Бид шинэлэг бүхнийг цаг хугацаанд нь хүргэнэ. Бидний үйл ажиллагаа үйлчлүүлэгчиддээ л чиглэнэ.

Read More

Хэрэгжүүлсэн Төслүүд

Хамтрагч Байгууллагууд