Skytel

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

• Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

• ХН-ийн аттестатчилал

• Хүний нөөцийн сургалт

• Хүний нөөцийн чадавхижуулах хөтөлбөр

  • Client:
  • SKills:
  • URL:

More Info