DHL LLC

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

• Ажлын байрны шинжилгээ

• Ажлын байрны тодорхойлолт

• Албан тушаалын зэрэглэл

• Хүний нөөцийн чадавхижуулах хөтөлбөр

  • Client:
  • SKills:
  • URL:

More Info