Хаан банк

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

• Хүний нөөцийн мэргэжлийн сургалт

• Хүний нөөцийн чадавхижуулах хөтөлбөр

  • Client:
  • SKills:
  • URL:

More Info