Төрийн банк

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

• Хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөгөө

• Хүний нөөцийн судалгаа

• ХН-ийн аттестатчилал

  • Client:
  • SKills:
  • URL:

More Info