Мастер Пропортийз

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

• Сонгон шалгаруулалт

• Хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөгөө

• Хүний нөөцийн стратеги бодлого

• Хүний нөөцийн чадавхижуулах хөтөлбөр

Бусад мэдээлэл