Мэргэжлийн ахисан түвшний сургалт-2

Сургалтын зорилго:

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг стратегийн түвшинд тодорхойлох арга зүйг эзэмшүүлэх

 

Сургалтанд хамрагдаж болох хүмүүс:  

–       HR College- I сургалтын төгсөгчид

–       Байгууллагын хүний нөөцийн удирдах түвшний ажилтан

Сургалтын давуу тал:

–       Суралцагч өөрийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг стратегийн түвшинд тодорхойлох арга зүйг эзэмших

–       Байгууллагынхаа хүний нөөцийг чадавхижуулж өрсөлдөөний давуу тал бий болгох хүний нөөцийн менежментийн сүүлийн үеийн мэдлэг, ур чадвар эзэмших

 

Гарын авлага, сургалтын материалаар хангаж амжилттай төгсөгчдөд сертификат олгоно.