СУРГАЛТЫН СЭДВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ,

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

2015 оны СУРГАЛТЫН СЭДВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ҮНЭ

 

  Сэдэв: Өдөр цаг Нэгж төлбөр Нийт төлбөр
HR College 1. Хүний нөөцийн ахисан түвшний сургалт 10 өдөр Өдөрт 4 цаг. Нийт 40 цаг 1 хүн 399’000  төгрөг
Сургагч багшийн сургалт /15 хүн нэг бүлэг/ 3 өдөр 30 цаг  1 хүн 450’000Өдөрт 2’000’0000 6’000’000
Баг бүрдүүлэлтийн экстрим сургалт 3 өдөр 30 цаг …/2’000’000 6’000’000
Хүний нөөцийн тогтвор суурьшлын бодлого, арга хэрэгсэл 1 цагт 250’000 Цагаас хамаарна
 Цалин хөлс, урамшууллын бодлого 1 цагт 250’000 Цагаас хамаарна
 Байгууллагын соёлын сургалт 1 цагт 250’000 Цагаас хамаарна
Манлайллын сургалтууд
   Залуу менежерийн хөтөлбөр Урт хугацаа 3-6 сар сард 20 цаг 1 цагт 150’000
   Шилдэг менежерийн хөтөлбөр Урт хугацаа 3-6 сар сард 20 цаг 1 цагт 250’000
   Удирдах эв дүйн сургалт 3-7 өдөр 1 өдөрт 2’000’000
Мастер сургалтууд 1 өдөр
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 1 цагт 250’000
Сонгон шалгаруулалт 1 цагт 250’000
Хүний нөөцийн төлөвлөлт 1 цагт 250’000
Сургалтын үнэлгээ 1 цагт 250’000