ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

ГҮЙЦЭТГЭДЭГ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ

 

  Сэдэв: Гүйцэтгэх хугацаа  
Ажлын шинжилгээ 3-6 сар
Ажлын үнэлгээ ба зэрэглэл 30-45 хоног
Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах 1-3 сар
Сургалтын хэрэгцээ тодойлох 1-2 сар
Тогтвор суурьшлын судалгаа 3-4 долоо хоног
Байгууллагын соёлын судалгаа 3-4 долоо хоног
Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа 3-4 долоо хоног
Цалин хөлсний судалгаа 3-6 сар
Ур чадварын үнэлгээ/  Аттестатчилал 2-3 сар
Хүний нөөцийн хяналт шинжилгээ/аудит 4-5 долоо хоног